ಒಂದು ಟೂತ್ ಎಳೆಯುವ (ಟೂತ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ)

ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಹಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ. Possible Reasons for Pulling Teeth Although permanent teeth were expected to last a lifetime, ಏಕೆ ಹಲ್ಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಅವನತಿಯಿಂದ, to be repaired. Other causes include: A full mouth. Occasionally dentists pull teeth ready the mouth for orthodontia. The goal of orthodontia

ಜೂನ್ 22, 2018
ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Tooth Decay (Enamel Erosion & Deterioration)

ಜೂನ್ 22, 2018

`What enamel inside the Tooth? Enamel is the thin external cover of the tooth. This hardened shell is the strongest tissue in the human body. Enamel shields the crown which is the portion of the tooth that’s evident outside of the gums. Since enamel is translucent, you’d notice light gleaming through it. But the central part of the tooth, the dentin, is the element that gives your tooth color —…

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Understanding Dry Mouth (Xerostomia)

ಜೂನ್ 20, 2018

Everyone needs saliva to keep moisture and cleanse our mouths, and to digest food. Saliva also helps prevents infection by managing bacteria and fungi within the mouth. When you are not generating enough saliva, your mouth becomes dry and uncomfortable. Fortunately, there are many treatments can assist against dry mouth, also referred to as xerostomia. What Creates Dry Mouth? Causes of dry mouth include: Side effect of particular medications ….

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Understanding Diabetic Retinopathy

ಜೂನ್ 19, 2018

Diabetic retinopathy is a condition that transpires as a consequence of injury to the blood vessels of the retina in individuals who have diabetes. Diabetic retinopathy can form if you have type 1 or 2 diabetes and a long history of uncontrolled high blood sugar levels. While you begin with only mild vision issues, you can ultimately lose your sight. Un-treated diabetic retinopathy is one of the most common reasons

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

What is Inflammatory Bowel Disease (IBD)

ಜೂನ್ 19, 2018

ಉರಿಯೂತದ ಕರುಳಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ (IBD) is a general term used to define diseases that include chronic swelling of your digestive region. Types of IBD include: Ulcerative colitis. This condition causes extensive- swelling and sores (ulcers) in the deep inner lining of your larger intestine (colon) and rectum. Crohn’s disease. This kind of IBD 2is distinguished by inflammation of the lining of your digestive tract, which often reaches deep into damaged tissues….

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Itching AcneScalp folliculitis

ಜೂನ್ 17, 2018

What is scalp folliculitis? Scalp folliculitis is an inflammatory condition that involves the hair follicles within the scalp. The disor is also identified asProprionibacterium folliculitis” or “acne necrotica miliaris.Small, very itchy pustules characterize scalp folliculitis on the scalp, often most difficult on the frontal hairline. There may be only a small number of lesions or they may be very numerous. They are difficult to leave alone due to

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Understanding A Hip Replacement

ಜೂನ್ 16, 2018

While having a hip replacement procedure, the surgeon extracts the degraded parts of your hip joint and replaces them with components usually constructed of metal, ceramic and very hard plastic. This artificial joint (prosthesis) assist to lessen pain and enhance function. Hip Replacement also referred to as total hip arthroplasty, hip replacement surgery can be an alternative for you if your hip pain hinders your daily activities and more-conventional treatments

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್

ಜೂನ್ 16, 2018

ಹರಡಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇವೆ, and it can also serve as a way toStretches for wrists and hands Your hands perform a multitude of tasks every day, from gripping a steering wheel, holding a bowl, to typing on a keyboard. These repetitious motions can produce stiffness and weakness in your wrists and fingers. Performing basic exercises can assist in preventing injury. Exercises may strengthen your wrists as well as

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Guide to Restless Leg Syndrome

ಜೂನ್ 14, 2018

Restless legs syndrome (RLS) is a condition of the nervous system that produces an urge to move the legs. Since it usually intervenes with sleep, it also is thought to be a sleep disorder. Symptoms of Restless Legs Syndrome People with restless legs syndrome have discomfort in their legs (and occasionally arms or other areas of the body) and an irresistible urge to move their legs to reduce the feeling….

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

The Benefits Of Increasing Your Heart Rate

ಜೂನ್ 10, 2018

There’s increasing proof that aerobic exercise increases the chances of living longer. Recent studies indicate that only 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ದಿನ, five days a week can keep you in fit condition. The next question would be how do you know you’re getting sufficient exercise in that 30-minute. Your heart rate helps to ensure you are meeting the proper level of activity. Your target heart ratedetermined based on your

ಮುಂದೆ ಓದಿ >>