પિત્તાશય શું છે (યકૃતમાં પથરી) લક્ષણો

gallstones painThe Gallbladder is a small sac found under the liver. The gallbladder stores bile made by the liver. Bile helps the body digest fats. The bile is then moved through tubes called cystic ducts or common bile ducts to the small intestines

Gallstones is a પાચક disorder caused by cholesterol, among other things found in bile. The size ranges from being smaller than a grain of sand to large as golf balls.

Most gallstones do not cause issues, however if they block a duct, then it will usually need treatment.

Gallstones develop when cholesterol and other particles are found in the bile, making up the stones. They can form in the gallbladder when it does not empty as it should. People who are overweight and are trying to lose weight quickly are more likely to develop Gallstones.

Most people who develop gallstones will experience no symptoms. If there are symptoms, it is likely a mild pain located in the pit of the stomach and upper right part of the belly. This pain can spread to other regions of the body, upper right portion of the back or even the shoulder b area. The pain varies from being severe or come and go; it may also grow when you eat.

When gallstones are blocking a bile duct, you could develop pain along with the chills and a fever. The skin or the white of the eye may turn yellow. If you experience these symptoms, you should contact your doctor immediacy, as having stones block your bile duct can increase ethe chance of developing a swollen pancreas (સ્વાદુપિંડનો) or an infected gallbladder.

You should also call your doctor immediately if you experience sudden, or severe pain in the stomach or chest, and you are not sure what is causing it. Gallstone symptoms may store feel like chest pain caused from a heart attack or other serious ailments.

When you decide to go the doctor, ડૉક્ટર શક્યતા તમે પ્રશ્નો નક્કી કરવા પૂછશે જ્યાં પીડા શરૂ, જ્યાં તે વર્તમાનમાં, અને તે આવે છે અને જાય તો. ડૉક્ટર પણ એક ઇમેજિંગ પરીક્ષણ ઓર્ડર કરી શકે છે અંદર જોવા, તે શું કારણ થઇ શકે છે તે જોવા માટે. એક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પરીક્ષણ શા માટે જો તમે પથરી હોય શોધવા માટે સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ છે. બંને પરીક્ષણો પીડારહીત છે અને બિન-કર્કશ છે.

Gallstones_cause_engશું યકૃતમાં પથરી કારણો

યકૃતમાં પથરી વિકસાવવા જ્યારે કોલેસ્ટેરોલ અને પિત્ત સ્વરૂપમાં અન્ય સામગ્રી સ્ફટિકો પથ્થર જેવા બની કઠણ. The Gallstones can occur when the gallbladder is not properly disposing of waste, or there is too much cholesterol in the bile. Too much cholesterol in the bile is not caused by eating too much cholesterol or having high levels of cholesterol in the blood.

Most doctors believe that even microscopic gallstones in the gallbladder can cause these symptoms. These tiny stones form a type sediment within the bile called biliary sludge that is visible with an abdominal ultrasound.

Symptoms of Gallstones

Most common gallstone symptoms

The most common symptom people experience pain the stomach area or upper right part of the belly below their ribs.

Pain may:

  • Start swiftly in the middle your upper stomach within the epigastric area, and spread to our right upper back and shoulder blade. You will have difficulty getting comfortable and moving around until the pain subsides.
  • Cause you difficulty taking regular breaths or deep breaths.
  • Last anywhere from 15 minutes to 24 કલાક. In particular cases pain can last from 1 માટે 5 કલાક.
  • Occurs after you have eaten
  • Starts at night and is so severe that it will wake you up.

Gallstone pain can cause vomiting, in which the body may be attempting to relive some of the abdominal pressure and pain. The pain can also occur with a fever, ઉબકા, vomiting or a loss of appetite. This may indicate that there is inflammation or infection fo the gallbladder (acute cholecystitis).

Symptoms from a gallstone blocking a common bile duct are:
  • Dark urine
  • Light-colored stool
  • Yellowing of the white of the eyes (jaundice)
  • A fever with chills

These are typical symptoms of other conditions, including a heart, attack, liver problems, the stomach flu, food poisoning, heartburn, which have similar symptoms to gallstones, Diarrhea and vomiting will also occur in the flu or food poising, but the pain comes and leaves rather than stay consistently. Pain with these conditions is usually throughout the entire body, rather than one region.

Stomach pain that comes and leaves, rather than being consistent and nausea and vomiting, with a mild fever, વધુ યકૃતમાં પથરી જગ્યાએ પેટ ફલૂ અથવા ખોરાક ઝેર હોઈ શકે તેવી શક્યતા છે, ખાસ, જો અન્ય લોકો આસપાસ બીમાર કરવામાં આવી કે બીમાર ધરાવે છે.

યકૃતમાં પથરી પ્રગતિ તમે લક્ષણોનું પ્રદર્શન કે કેમ તેના પર આધાર રાખે. gallstone સાથે મોટા ભાગના લોકો કોઇ લક્ષણો હોય છે અને તેની સારવાર કરવાની જરૂર નથી. જેઓ લક્ષણો હોય વારંવાર પિત્તાશય દૂર કરવા માટે શસ્ત્રક્રિયા કરવી પડશે.

યકૃતમાં પથરી કે ચિહ્નો થઇ નથી ધરાવતા લોકો, સામાન્ય લક્ષણો ગોઠણ મફત રહે.

સૌથી સામાન્ય સમસ્યા પથરી કારણ સિસ્ટિક નળી અવરોધિત કરી રહ્યું છે. This duct drains the gallbladder; This can call pain that can be last from 15 mins to 6 કલાક, which is usually severe. The may also get worse after eating. These symptoms normally improve within a few days.

If you feel this pain due to the gallbladder, it best to wait and see if the pains leave without having surgery. IF the pain is severe and you had it before, you may need to have your gallbladder removed.

If you are experiencing any of these symptoms you should see a doctor confirm what is happening and determine the proper treatment.


કિંમત:
વર્ગ:     ઉત્પાદન #:
નિયમિત ભાવ: ,
(વેચાણ અંત !)      થી ઉપલબ્ધ:
કન્ડિશન: ગુડ ! ઓર્ડર હવે!

દ્વારા