બ્રેઇન એનાટોમી

ઓગસ્ટ 14, 2016

મગજ શરીરની સૌથી બહુમુખી અને તેજસ્વી અંગો એક છે. મગજ કાર્ય અને પ્રક્રિયાઓ લાખો સંભાળે. The brain gives you the awareness of yourself and our surrounding environment. The brain constantly processes a stream of sensory data. It controls the muscle movements, as we will as the secretion of you glands. The Brain regulates breathing and internal temperature. All creative thought, feelings, ideas and plans are

વધુ વાંચો >>

What are Cluster Headaches?

ફેબ્રુઆરી 12, 2016

Cluster headaches are a type of a headache that recurs over a period time. Individuals who suffer from cluster headaches can experience one to three episodes per day. These headaches typically occur during a period, known as a cluster period. Cluster headaches can last from two weeks to three must. People who have cluster headaches can get them at the same time of year, such as spring and fall. એક…

વધુ વાંચો >>

એન્ડોક્રિન સિસ્ટમ એનાટોમી શું છે?

The Endocrine System, includes all the glands and hormones within those glands, throughout the human body. The nervous system stimulates and controls the glands, along with chemical receptors inside the blood, and hormones developed by other glands. The Endocrine system regulates organ functions. so that the body’s gland can maintain homeostasis. Hormones regulated a high level of body processes such as cellular metabolism, reproduction sugar and mineral homeostasis, digestion, heart rates

કુચ 15, 2015
વધુ વાંચો >>