ફંગલ નખ સારવાર (onychomycosis, નખ મોથ)નખ ફૂગ સારવાર માટે કાર્યરત દવાઓ મોટા ભાગના કેટલાક આડઅસરો પેદા, જેથી તમે કારણોની શું સારવાર કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

Who should be treated for fungal nails?

onychomycosis મેડિકલ સારવાર નખ ફેરફારો અને ગોઠવણ કારણે દર્દીમાં પીડા અને વેદનાને આવી છે આગ્રહણીય છે. પહેલાં જણાવેલી ચેપ માટે મોટું જોખમ પરિબળો ધરાવતા દર્દીઓમાં ડાયાબિટીસ અને cellulitis ઇતિહાસ (infection of the thin tissue) near the afflicted nails may also help from therapy. The poor cosmetic condition is another cause for medical treatment.

What specialists treat nail fungus?

Several doctors can present you nail fungus treatment. Your primary care provider, a dermatologist, or a podiatrist can prescribe nail fungus treatment. Anyone of these doctors can provide proper diagnosis and prescribe medications unique to fungal infection. A podiatrist or dermatologist may skim the top layer of the nail off or even remove part of the nail.

What are fungal nail treatment options?

Keeping nails clipped and smoothed can serve to decrease the amount of fungus in the nails and is extremely useful. This also presents pain relief when hardened nails cause pressure-related pain.

Creams and other topical pharmaceuticals have reliably been less helpful against nail fungus than oral solutions. This is because nails are too hard for outer applications to enter. It is likewise difficult to adhere topical prescription regimens. Regularly, these medicines require everyday requests for a period up to one year to get see resulting from the significant benefits of topical treatment is that there are less side effect reactions than oral therapy.

નેઇલ ફુગ શું છે (onychomycosis, નખ મોથ)?

Prescription topical medications for fungal nails include the following:

Ciclopirox (Penlac) topical solution 8% is a medical nail finish that has been endorsed to treat finger or toenail fungus that does not include the white segment of the nail (lunula) in individuals with typical resistant frameworks. It just functions around 7% of the time. The medical is applied to affected nails once day by day for up to one year. The veneer must be wiped clean with lacquer once every week. There is some evidence that utilizing an antifungal nail enamel containing amorolfine can prevent reinfection after a cure, with a success rate of around 70%. કોઇ પણ કિસ્સામાં, this prescription is as of now inaccessible in the United States.

Efinaconazole (Jublia) is a drug that was approved in 2014. It is a topical (administered to the skin) antifungal applied for the local treatment of toenail fungus due to two most prevalent fungal species affecting nails (Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum). The once-daily treatment is needed for 48 અઠવાડિયા. The most frequent side effects of Jublia are ingrown toenails and treatment site pain and dermatitis.

Tavaborole (Kerydin) is another new medicine that is indicated for onychomycosis of the toenails. This medicine has the same indication as efinaconazole. It also needs application once daily for 48 અઠવાડિયા. Common side effects of Kerydin are similar to those of Jublia.

What is the treatment for fungal nails?

Oral antifungal treatment works around half to 75% of the time, depending on the type of solution used. It can take nine months to a year to check whether it has worked or not on the because this is the extent of time takes for the nail to grow out. Even when treatment works, the growth may return around 20%-50% of the time. As of now, an oral antifungal treatment is viewed as the best treatment for toenail growth due to of higher cure rates and shorter treatment term contrasted with topical treatment.

Prescription oral meds that are viable against nail growth include the following:

Griseofulvin (Fulvicin, Grifulvin, Gris-Peg): This medication has been the foundation of oral antifungal treatment for several years. In spite of the fact that this drug is safe, it is not extremely viable against toenail fungus. Lackluster long-term outcomes have been reported. New agents have largely replaced it.

Terbinafine (Lamisil): This medication is taken daily for 12 weeks for toenail treatment and a month and a half for fingernails. The medication is reliable, efficient, and presents few symptoms. કોઇ પણ કિસ્સામાં, it must be utilized with caution in patients with liver disease. This drug is also more cost-effective than options.

Itraconazole (Sporanox): This is frequently prescribed inpulse doses” – one week for every month for three months. It can cooperate with some normally utilized medications, દાખ્લા તરીકે, the anti-bioruc erythromycin or certain asthma medicines. It is viewed as the best treatment for onychomycosis produced by Candida yeast and non-dermatophytic molds.

Fluconazole (Diflucan): This medication might be given once per week for a while. The dosing of this medication may require being a modification if the patient has hindered kidney work or is bringing it at the same time with certain different drugs. It is not as effective as Lamisil or Sporanox and should to be utilized circumspectly in patients with liver disease.

A doctor will decide if a simple blood test is needed to check for liver disease.
There are a few new and innovative medications that are as yet being tested:

Laser therapy or photodynamic therapy utilizes application of light-activated agents onto the nail accompanied by shining light of a precise wavelength onto the nail.
Utilization of electrical current to help retention of topical antifungal medicines into the nail: This is likewise called iontophoresis.

Utilization of an special nail finish that progressions the micro-climate of the nail to make it unwelcoming for the fungus to develop: If this works, it might be an economical approach to treat this issue later on.

One approach to absolutely dispose of toenail fungus is by surgery. Surgical treatment of onychomycosis includes nail expulsion. જોકે, this often just gives brief alleviation, and persistence is common unless addition antifungal prescription (oral or topical) is simultaneously utilized. કોઇ પણ કિસ્સામાં, surgical expulsion might be justified when the affected nail is lined with other factors, દાખ્લા તરીકે, injury and or infection.

Are there home solutions for toenail growth?

The Internet has many with accounts of was to cure toenail fungus utilizing home cures. Vinegar is an ordinarily suggested home cure. Some people apply different oils, દાખ્લા તરીકે, tea tree oil, coconut oil, basic oils, and oil of cedar leaf, (દાખ્લા તરીકે, Vicks VapoRub) to their nails also. The effectiveness of these home cures is very questionable. Utilization household bleach and hydrogen peroxide are not recommended because of the absence of confirmation that these medicines work. These specialists can likewise cause undesirable skin aggravation. Thickened nails that have been impacted by the fungus can be hard to trim. Utilizing topical urea cream will diminish the nail and make it less demanding to trim. These creams don’t require a medicine.
Are there finished the-counter medications for toenail growth?

The meaning of over-the-counter (ઓટીસી) items implies that they are accessible by conventional retail buy, not requiring a prescription or licenses . In spite of the fact that there are a couple of OTC drugs available to treat fungal nails, a considerable amount of these medications have not been tested, and therefore are not affirmed by the U.S. Food and Drug Administration (એફડીએ) for the treatment of onychomycosis. Most OTC specialists are gone for treating fungal infections of the skin instead of the nail. A few medications list undecylenic undecylenic acid and propylene glycol as main ingredients. These ingredients inhibit fungal growth; કોઈપણ કિસ્સામાં, they may not sufficiently penetrate the nail to be effective in treating fungal nails.

Are oral prescriptions for nail fungus toxins?

The latest medications are probably not going to cause any liver issues in patients without known liver illness. Blood tests are not required for once-week by week treatment with fluconazole (Diflucan); છતાં, individuals taking longer courses frequently have their liver function tested before beginning the medication and after that retested throughout treatment. It is critical to inform your the doctor of all side effects taking on the prescription. You should tell your doctor of every single current drug to prevent the potential of serious interactions with other medications.

What is the cost of oral medications for fungal nails?
A further consideration is a cost. Since newer oral antifungal agents are very pricy, some insurance companies deny paying for what they consider acosmetic issue,” except nail fungus causes pain or other operative symptoms. Terbinafine and fluconazole are presently available as general drugs and are quite inexpensive.
.
Is it possible to prevent fungal nails?
Researchers are completely clear where a specific person catches the fungus, as it is everywhere. જોકે, since the fungus does grow and expands in warm moist areas (like sweaty feet), there are particular areas one should avoid or use with caution. Locker rooms shower floors and swimming pools are speculated of being sources of the fungus, although there is no research proving this fact. Nail polish and acrylic nails also create the nail-lessbreathableand put the nail at higher risk of fungal infection. Fungi are everywherein the air, the dust, and the soil. Hygienic actions such as spraying socks and footgear sound sensible, and perhaps these measures can even help a little bit. જોકે, bypassing tight, nonbreathing shoes or steering clear of athletic facility floors may very well be the best prevention available. Daily cleaning of the feet and thorough drying between the toes can help to block nail fungus. The fungi provided on the coats of pets, like cats and dogs, don’t usually cause nail fungus. Wearing white socks do not help.

What is the prognosis of fungal nails?
Curing fungal nails can be challenging, and treatment can take up to 18 મહિના. Regression and reinfection are common (40%-70% reinfection rate). Trying to remove or adjust your risk factors, if possible, is essential to limiting reinfection. People who have medical illnesses that predispose them to fungal nails can have an even more difficult time eradicating the fungus.

Is it possible to stop the recurrence of nail fungus?
Tinea pedis, also identified as athlete’s foot or foot fungus, can cause recurrence of fungal nails. Hence, it is essential to control this condition. One can apply over-the-counter (ઓટીસી) antifungal medicines such as clotrimazole (Lotrimin) or terbinafine (Lamisil) cream as shown to affected skin. Keeping our footwear and socks clean can be essential. You can also utilize portable UV light sanitizers to sterilize shoes.

Tips for prevention of fungal nails
Nail fungus produces only 50%-60% of abnormal-appearing nails. It can be hard to tell the distinction between the different causes of discolored nails (even for physicians). Onychomycosis is often not treated. Reasons to undergo treatment include

 • ડાયાબિટીસ,
 • Previous leg infection (cellulitis),
 • If you have discomfort or pain from your nails, અથવા
 • You would like them managed for cosmetic reasons.
 • Treatment failures and recurrences are common.

Prevention is the key. The taking preventive measures may be effective:

 • Keep your toenails short, and don’t dig into the corners of your nails when cutting toenails.
 • Keep your feet clean, and dry them thoroughly.
 • Wear dry socks and no tight shoes.
 • Rotate your exercise shoes.
 • Don’t soak your hands in water or use hard cleaners.
 • Get immedaite tretament athlete’s foot when it occurs.