ખીલ ફોર્મ ખંજવાળ રોકો કેવી રીતે

જુલાઈ 20, 2018

ખંજવાળ જે ખીલ પીડાય લોકો સૌથી પ્રચલિત લક્ષણો પૈકી એક છે. તે સામાન્ય રીતે પ્રથમ લક્ષણ છે કે, કમનસીબે, ઘણીવાર અન્ય ચિહ્નો અને લક્ષણો કરતાં લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. તેથી, બધા દાક્તરો અને dermatologists નિયંત્રણ અને તેમના દર્દીઓ થવાથી ખંજવાળ બંધ કે ખાસ પ્રયત્નો મૂકવા માગતા. શું ખીલ માં ખંજવાળ પેદા કરે છે? We all may already know that acne is created due to the blockages and clog

વધુ વાંચો >>

વૃદ્ધ ગર્ભાવસ્થા: Is Getting Pregnant After 35 Risky

જુલાઈ 19, 2018

Overview If you’re over the age of 35 and you are pregnant, you might have heard termgeriatric pregnancy.mentioned Chances are you are not old enough to be shopping around for nursing home or senior living facility, so why would your pregnancy be considered geriatric. What’s up with this? Besides, after all, you’re young enough to have still able to have a babyfar from being able to

વધુ વાંચો >>

મેડિકલ ટુરિઝમ વિશ્વભરમાં શ્રેષ્ઠ સ્થળો

જુલાઈ 10, 2018

Medical tourism is quickly become large growing industry, with countries all over the world in different regions such as Europe, Asia, and South America all having tremendous success with providing medical care to citizen and travelers from other countries. These tourists are looking for care outside their domestic home due to not only cost but the quality of care. Some of these p medical tourists are immigrants in new countries

વધુ વાંચો >>

મને શા માટે બીમાર વેકેશન યાત્રા પછી છું?

With vacation season coming our way—especially in the U.S, (where people only take an average of 16.2 Days off a year)Europe and Aisa, where —getting sick while traveling can be an incredibly frustrating experience. No one wants to lose half their vacation lying in bed. The best solution for travel illnesses is preventing it from even starting. With that in mind, we’ll talk about several ways to you can get

જુલાઈ 10, 2018
વધુ વાંચો >>

હીટ સ્ટ્રોક અટકાવવા

જુલાઈ 9, 2018

Heatstroke is a condition produced by your body overheating, generally as a result of lengthened exposure to or physical exertion in high heats. This most severe form of heat injury, heatstroke, can happen if your body temperature increases to 104 એફ (40 સી) or higher. The ailment is most prevalent in the summer months. Heatstroke typically demands immediate emergency treatment. Untreated heatstroke can quickly damage your brain, હૃદય, kidneys, અને…

વધુ વાંચો >>

સ્ટે રીતો કૂલ – ગરમી થાક અટકાવવા

જુલાઈ 8, 2018

Heat exhaustion is a temperature-linked illness that can happen after you’ve following the exposure to high temperatures, and it commonly occurs with dehydration. There are two different categories of heat exhaustion: Water depletion. Symptoms include excessive thirst, માથાનો દુખાવો, નબળાઇ, and loss of awareness. Salt depletion. Signs encompass nausea and vomiting, ચક્કર, and muscle cramps. However heat exhaustion tends not to be as critical as heat stroke, it not a condition

વધુ વાંચો >>

હિપ માં અસ્થિવા

(Degenerative Arthritis of the Hip) What does Oestoarthirstis mean Osteoarthritis is a type of arthritisjoint inflammation.It produces swelling and pain in the joints, throughout the body, such as the hips or. There are many kinds of arthritis; however osteoarthritis is the most prevalent and widespread form of arthritis. Osteoarthritis is also referred to as age-related arthritis or degenerative joint disease because osteoarthritis tends to be more likely to

જુલાઈ 8, 2018
વધુ વાંચો >>

Six Buttocks Exercises for Keeping it Lifted and Round

જુલાઈ 7, 2018

With the prevalence of non-stop media. It’s not surprising why some many women and men are concerned about there figure. It’s important to keep a healthy self-perception of how you look. One of the best ways of having a healthy body image is to exercise. Today will focus on buttocks, an area that gets much attention. ઘણી બાબતો માં, you’d want to keep your butt well toned, rounded, and lifted….

વધુ વાંચો >>

What is an Ileus?

જુલાઈ 6, 2018

The human intestines are around 28 ફૂટ લાંબી. This suggests the foods you consume have an extensive journey to travel within the body before they’re fully absorbed, ingested or passed. Your intestines perform this task by going in a wave-like motion. Referred to as peristalsis, these muscle compressions advance your digested food. તેમ છતાં, if something stalls or blocks this movement, the effect can be a significant backup in your intestines….

વધુ વાંચો >>

What is Toxic Shock Syndrome (TSS)

જુલાઈ 1, 2018

Toxic shock syndrome is an unforeseen, possibly fatal condition. It’s created by the discharge of poisonous substances from an excess of bacteria referred Staphylococcus aureus, or staph, which is present in many women’s bodies. Toxic shock syndrome impacts menstruating women, individually those who use super-absorbent tampons. The body reacts with a definite drop in blood pressure that removes oxygen from the organ can lead to death. This condition was very

વધુ વાંચો >>